...

Prawa pacjenta

Każdy ma prawo do ochrony zdrowia i do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie zdrowotnej.

Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.

Zakład opieki zdrowotnej

W zakładzie opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń;
 • udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym;
 • informacji o swoim stanie zdrowia;
 • wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji;
 • intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
 • udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana;
 •  zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby;
 • dostępu do informacji o prawach pacjenta.

Zakłady opieki zdrowotnej udzielające świadczeń przez cała dobę

W zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do:

 • zapewnienia mu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia;
 • opieki duszpasterskiej oraz dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie, kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz;
 • wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie.

Pogotowie ratunkowe

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

Opieka lekarska

Pacjent ma prawo do:

 • udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością;
 • uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w sytuacji zagrożenia utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki;
 • uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu;
 • decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta;
 • wyrażenia zgody lub odmowy na przeprowadzenie badania lub zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko;
 • poszanowania przez lekarza intymności i godności osobistej pacjenta;
 • decydowania o uczestniczeniu przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osób innych niż niezbędny personel medyczny;
 • wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego;
 • wiedzy o zamiarze lekarza o odstąpieniu od leczenia pacjenta i wskazania mu realnych możliwości leczenia się u innego lekarza;
 • decydowania o podaniu przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

Eksperyment medyczny

Pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:

 • decydowania o udziale w eksperymencie medycznym;
 • wiedzy o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium.

Pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów

Pacjent ma prawo do:

 • wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów;
 • dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą;
 • pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne.

Podstawy prawne

 • Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.
  (Dz.U . z 2009r. Nr 52 poz.417 z późn. zm.);
 • Ustawa. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz .U. 2004 nr 210 poz. 2135)

oraz ustawy: o ochronie zdrowia psychicznego, pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Familia Medica dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność wszystkich osób korzystających ze świadczeń medycznych, w zakresie prowadzonej przez nas działalności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Administratorem Twoich danych osobowych jest Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej Familia-Medica Sp.zo.o.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe:
Specjalistyczny Zakład Opieki Medycznej Familia-Medica Sp.zo.o 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Kościuszki 15.
Tel. 62 738 12 94; adres e-mail 
info@familiamedica.pl

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Przetwarzamy dane osobowe naszych pacjentów w celu realizacji wizyty lekarskiej.
2. Przetwarzamy dane osobowe pacjentów w celu realizacji naszych usprawiedliwionych interesów. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach realizacji wizyty, zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia
3. W zakresie danych osobowych o stanie zdrowia przetwarzamy te dane osobowe na podstawie wyraźnej Państwa zgody.
4. Jeżeli opłacasz wizytę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej otrzymanej wpłaty.
5. Jeżeli wyraziłeś zgodę na informowanie przez nas w celu przedstawienia nowej inicjatywy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji tych działań.
6.Jeśli zwrócisz się do nas o udzielenie Ci fachowego wsparcia medycznego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia Ci tego wsparcia przez współpracujących z nami lekarzy oraz pracownie diagnostyczne.
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja dotycząca umówienia i zarejestrowania na świadczenie medyczne.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE ?
a) osobom upoważnionym przez nas – naszym współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b) podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa
d) osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie.

JAK DŁUGO SĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Przestrzegamy zasad i okresów przyjętych przez nas w polityce retencji danych osobowych. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania.
Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
Okres archiwizowania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych inicjatywach.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych osobowych
Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do przenoszenia danych osobowych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia skargi
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY PODANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne celem realizacji świadczenia medycznego. Bez udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o naszych inicjatywach i propozycjach na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, nie będziemy mogli przesyłać Ci takich informacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ
Używamy technologii, takich jak pliki cookie.
Terminem „cookie” określamy wszystkie technologie, które przechowują i wykorzystują informacje na urządzeniu, na którym odwiedzasz Stronę, np. na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Pliki cookie, które funkcjonują przez określony czas, w tym te, które funkcjonują jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki. Są one automatycznie kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Inne pliki tego typu to tzw. trwałe pliki cookie, które nie są kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Służą one np. do rozpoznania Twojego urządzenia, gdy znów odwiedzisz Stronę. (więcej o cookies – poniżej).

Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji osoby odwiedzającej Stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą nam także do tworzenia statystyk, które wykorzystujemy do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.

CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE DO KRAJÓW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do krajów spoza europejskiego obszaru gospodarczego.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub telefon komórkowy.

Wykorzystanie plików cookie:
1. Strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z tej strony. Aby uniemożliwić zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień i pozostanie na tej stronie oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
3. Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej www.dkms.pl, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony lub do personalizacji jej zawartości.
4. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla urządzenia końcowego, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej  mogą przestać być dostępne.
5. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)